Medlemskap

Ansökan om medlemsskap mailas till: info@morbusgaucher.se

Rätt till medlemskap äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av Gaucher-sjukas problem. Medlemskap erhålls genom att betala in medlemsavgiften. Utträde ur föreningen begärs hos föreningens styrelse. Medlem som trots påminnelse ej erlagt fastställd minimiavgift under ett kalenderår anses ha utträtt ur föreningen per följande årsskifte. Medlem som efter verkställd utredning anses ha brutit mot stadgarna kan av föreningens styrelse uteslutas. Sådan uteslutning ska godkännas av nästa årsmöte.