Stadgar

§ 1. Föreningens namn, adress och ändamål

Föreningens namn är Morbus Gaucher-föreningen i Sverige. Föreningens adress är ordförandens adress.
Föreningens ändamål är att:

  • främja och tillvarata de Gaucher-drabbades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet,
  • företräda de Gaucher-drabbades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer,
    sprida upplysning om sjukdomen,
  • främja forskningen,
  • verka för förståelse för de Gaucher-drabbades problem samt i övrigt verka för de Gaucher-sjukas sak.

§ 2. Medlemskap

Rätt till medlemskap äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av Gaucher-sjukas problem. Medlemskap erhålls genom att den fastställda medlemsavgiften inbetalas. Utträde ur föreningen begärs hos föreningens styrelse. Medlem som trots påminnelse ej erlagt fastställd minimiavgift under ett kalenderår anses ha utträtt ur föreningen per följande årsskifte. Medlem som efter verkställd utredning anses ha brutit mot stadgarna kan av föreningens styrelse uteslutas. Sådan uteslutning ska godkännas av nästa årsmöte.

§ 3. Styrelse för föreningen

Styrelsen väljs på årsmötet för följande verksamhetsår. Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Utöver ordförande- och kassörsposten konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen ges rätt att adjungera rådgivande styrelsemedlem vid behov. I styrelsen bör ingå vice ordförande. Styrelsen har att sammankalla till och ombesörja arrangemangen kring möten. Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när någon annan ledamot så begär. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de valda ordinarie ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

§ 4. Årsmöte och föreningsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Sammankallande till årsmöte och föreningsmöte är styrelsen. Röstberättigad är en var närvarande medlem.

§ 5. Ekonomi

Föreningen har en kassa som handhas av föreningens kassör. Ur denna kassa bekostas föreningens verksamhet. Räkningar avseende denna verksamhet tillställs föreningens ordförande som prövar och godkänner dessa, varefter utbetalning sker via kassören. Föreningens ekonomiska förvaltning granskas av de utsedda revisorerna. Revisorerna ska till årsmötet avge revisions-berättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning. Föreningens konton tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 6. Föreningens formella kontakter

Föreningen är medlem i det svenska riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

I det nordisk–baltiska samarbetet är föreningen en av grundarna och deltar i arrangerandet av gemensamma möten och konferenser vartannat år.

Föreningen är medlem i European Gaucher Alliance (EGA) samt medverkar när det är möjligt i de konferenser som ordnas av European Working Group on Gaucher Disease (EWGGD).

§ 7. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av ett årsmöte med minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

§ 8. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt föreningsmöte eller av två på varandra följande föreningsmöten, därav ett ordinarie med enkel majoritet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av föreningens skulder användas på sätt som föreningsmötet bestämmer.